Biznismap MK

070/348 806


1065
Glavna slika

 

За нас

  

 

JU KOM - HR

БЕТОНСКИ ЦЕВКИ И БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 

 

Имаме сопствено производство на:

Бетонски цевки и бетонски елементи за санитарна и атмосверска канализација. 

 

Вршиме:

  • транспорт,
  • поставување на цевки за водовод
  • поставување на цевки за канализација
  • поставување на бетонски елементи
  • монтажа....

 

ЈУ КОМ - HR е лидер на македонскиот пазар за ваков вид на градежни работи.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗВЕДБА 

СОПСТВЕНА МЕХАНИЗАЦИА И ТРАНСПОРТ

СТРУЧЕН КАДАР 

 

ЈU KOM - HR

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ ЦЕВКИ

ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

И БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 

 

Контакт

ЈАВИ СЕ ТУКА!tel:070/348 806 16
Желино
ЈАВИ СЕ ТУКА!www.facebook.com...

 

Галерија

146576.jpg
146577.jpg
146578.jpg
146579.jpg
146580.jpg
146581.jpg
146582.jpg
146583.jpg
146584.jpg
146585.jpg
146586.jpg
146587.jpg
146588.jpg
146589.jpg
146590.jpg
146591.jpg
146592.jpg
146593.jpg
146594.jpg
146595.jpg
146596.jpg
146597.jpg
146598.jpg
146599.jpg
146600.jpg
146601.jpg
146602.jpg
146603.jpg
146604.jpg
146605.jpg
146606.jpg
146607.jpg
146608.jpg
146609.jpg
146610.jpg
146611.jpg
146612.jpg
146613.jpg
146614.jpg
146615.jpg
+

 

Мапа

ОДВЕДИ МЕ ТАМУ

© JU KOM - HR. Сите права се задржани.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВКА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЦЕНА, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 18, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 24, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 100, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф300, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф400, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф500, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф600, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф800, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1000, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1500, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ, БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ, ОГРАДНИ БЕТОНСКИ ЅИДОВИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ, БЕТОНСКИ ШАХТИ, БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ ПРСТЕЊА, БЕТОНСКИ ЗАШТИТНИ КАПАЦИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОДОВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ОДВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, ARMIRANO BETONSKA CEVKA, BETONSKI CEVKI CENA, BETONSKI RABNICI 18, BETONSKI RABNICI 24, BETONSKI RABNICI 100, BETONSKI CEVKI F200, BETONSKI CEVKI F300, BETONSKI CEVKI F400, BETONSKI CEVKI F500, BETONSKI CEVKI F600, BETONSKI CEVKI F800, BETONSKI CEVKI F1000, BETONSKI CEVKI F1200, BETONSKI CEVKI F1500, BETONSKI RABNICI, BETONSKI STOLBOVI, OGRADNI BETONSKI ZIDOVI, BETONSKI CEVKI, BETONSKI SAHTI, BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI PRSTENjA, BETONSKI ZASTITNI KAPACI, BETONSKI CEVKI ZA VODOVOD, BETONSKI CEVKI ZA ODVOD, BETONSKI CEVKI ZA ATMOSVERSKA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA SANITARNA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA KANALIZACIJA,

АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВКА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЦЕНА, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 18, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 24, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 100, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф300, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф400, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф500, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф600, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф800, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1000, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1500, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ, БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ, ОГРАДНИ БЕТОНСКИ ЅИДОВИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ, БЕТОНСКИ ШАХТИ, БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ ПРСТЕЊА, БЕТОНСКИ ЗАШТИТНИ КАПАЦИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОДОВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ОДВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, ARMIRANO BETONSKA CEVKA, BETONSKI CEVKI CENA, BETONSKI RABNICI 18, BETONSKI RABNICI 24, BETONSKI RABNICI 100, BETONSKI CEVKI F200, BETONSKI CEVKI F300, BETONSKI CEVKI F400, BETONSKI CEVKI F500, BETONSKI CEVKI F600, BETONSKI CEVKI F800, BETONSKI CEVKI F1000, BETONSKI CEVKI F1200, BETONSKI CEVKI F1500, BETONSKI RABNICI, BETONSKI STOLBOVI, OGRADNI BETONSKI ZIDOVI, BETONSKI CEVKI, BETONSKI SAHTI, BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI PRSTENjA, BETONSKI ZASTITNI KAPACI, BETONSKI CEVKI ZA VODOVOD, BETONSKI CEVKI ZA ODVOD, BETONSKI CEVKI ZA ATMOSVERSKA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA SANITARNA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA KANALIZACIJA,

АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВКА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЦЕНА, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 18, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 24, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ 100, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф300, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф400, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф500, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф600, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф800, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1000, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1200, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ Ф1500, БЕТОНСКИ РАБНИЦИ, БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ, ОГРАДНИ БЕТОНСКИ ЅИДОВИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ, БЕТОНСКИ ШАХТИ, БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ БУНАРСКИ ПРСТЕНИ, БЕТОНСКИ ПРСТЕЊА, БЕТОНСКИ ЗАШТИТНИ КАПАЦИ, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОДОВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА ОДВОД, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, ARMIRANO BETONSKA CEVKA, BETONSKI CEVKI CENA, BETONSKI RABNICI 18, BETONSKI RABNICI 24, BETONSKI RABNICI 100, BETONSKI CEVKI F200, BETONSKI CEVKI F300, BETONSKI CEVKI F400, BETONSKI CEVKI F500, BETONSKI CEVKI F600, BETONSKI CEVKI F800, BETONSKI CEVKI F1000, BETONSKI CEVKI F1200, BETONSKI CEVKI F1500, BETONSKI RABNICI, BETONSKI STOLBOVI, OGRADNI BETONSKI ZIDOVI, BETONSKI CEVKI, BETONSKI SAHTI, BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI BUNARSKI PRSTENI, BETONSKI PRSTENjA, BETONSKI ZASTITNI KAPACI, BETONSKI CEVKI ZA VODOVOD, BETONSKI CEVKI ZA ODVOD, BETONSKI CEVKI ZA ATMOSVERSKA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA SANITARNA KANALIZACIJA, BETONSKI CEVKI ZA KANALIZACIJA,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.