Biznismap MK

KONTROLA NA MATERIJALI

 

 

 

ФИРМИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ, FIRMI ZA KONTROLA NA KVALITET I KVANTITET NA MATERIJALI I STOKI, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛИФТОВИ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПЛАТФОРМИ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДИГАЛКИ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ВИЉУШКАРИ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ТРАНСПОРТЕРИ, ИСПИТУВАЊА НА РАБОТНАТА СРЕДИНА, ИСПИТУВАЊА НА МИКРОКЛИМА, ИСПИТУВАЊА НА СВЕТЛИНА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИСПИТУВАЊЕ НА БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА, ОТПОР НА ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА РУДАРСКА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ЛИФТОВИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ТРАНСПОРТЕРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ДИГАЛКИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТЕРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА РУДАРСКА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА, ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, ИЗРАБОТКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНО РАБОТЕЊЕ, РЕДОВНО ТЕСТИРАЊЕ И КОНТРОЛА НА ОПРЕМАТА ЗА РАБОТА, МЕРЕЊА НА ХЕМИСКИ ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ, МЕРЕЊА НА МИКРОКЛИМАТСКИТЕ УСЛОВИ ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА, ТЕСТИРАЊЕ НА ШТЕТНОСТИ ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА ОД 2013 ГОДИНА, ДОЗИМЕТРИСКИ МЕРЕЊА НА РАДИЈАЦИЈА НА X И Y ЗРАЦИ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДОЗИМЕТРИСКИ МЕРЕЊА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ, ДОЗИМЕТРИСКИ МЕРЕЊА И МОНИТОРИНГ НА СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ, ДОЗИМЕТРИСКИ МЕРЕЊА И МОНИТОРИНГ НА СТАРО ЖЕЛЕЗО, ДОЗИМЕТРИСКИ МЕРЕЊА И МОНИТОРИНГ НА ГОТОВИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ДЕТЕКЦИЈА НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ПЕТРОХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ХЕМИСКИ СУРОВИНИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА АГРОИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА СТОКИ ВО МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ПЛАСТИКА, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА МЕТАЛ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ЕЛЕКТРО-ПРОИЗВОДИ, КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ПРОИЗВОДИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, КОНТРОЛА НА УТОВАР И ИСТОВАР СО ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГАЗ НА БРОД DRAFT SURVEY, ЗЕМАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА МОСТРИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ, ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ТРАЈНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ КАЈ МЕТАЛИ ВО МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, РЕШАВАЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ ХАВАРИИ ВО ПРОМЕТ НА СТОКА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО, ИСПИТУВАЊЕ НА ЛИФТОВИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ДИГАЛКИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ПЛАТФОРМИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТЕРИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ЕСКАЛАТОРИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ВИЉУШКАРИ, ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИЦА И ТОВАР, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПЛАТФОРМИ ЗА ТОВАР, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПЛАТФОРМИ ЗА ПОДИГАЊЕ ЛИЦА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПЛАТФОРМИ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЕСКАЛАТОРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПОДВИЖНИ ЛЕНТИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА КРАНСКИ КОНЗОЛНИ И ПОРТАЛНИ ДИГАЛКИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПОДВИЖНИ ДИГАЛКИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ДИГАЛКИ МОНТИРАНИ НА ВОЗИЛО, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВИЛУШКАРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТЕРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАФОСТАНИЦИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ГЕНЕРАТОРИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РОТИРАЧКИ ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИ ПРАЗНЕЊА (ГРОМОБРАНИ), ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА НИСКОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО РАДИОГРАФИЈА, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА РЕНТГЕН АПАРАТИ ВО РАДИОСКОПИЈА, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА РЕНТГЕН АПАРАТИ ВО ДИЈАГНОСТИКА, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДЕНТАЛНИ РЕНТГЕН АПАРАТИ, KОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА РЕНТГЕН АПАРАТИ ВО ДИЈАГНОСТИКА МАМОГРАФИЈА, ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ, ПОДГОТОВКА НА БАРАЊЕ ЗА ЕКОЛОШКА ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА (IPPC PERMIT), ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕКОЛОШКАТА ПОДОБНОСТ EDDR, ПРОЕКТИРАЊЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И САНАЦИЈА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ISO 140012004, ОЦЕНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ЕМЅ), УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД, ИСПИТУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, МЕРЕЊЕ НА ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ, МЕРЕЊЕ НА БУЧАВА И ВИБРАЦИИ ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА, МЕРЕЊЕ НА КЛИМАТСКИ УСЛОВИ, МЕРЕЊЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА, МЕРЕЊЕ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ПОВРШИНСКА КОНТАМИНАЦИЈА, INSPEKCIJA ZA LIFTOVI, INSPEKCIJA ZA PLATFORMI, INSPEKCIJA ZA DIGALKI, INSPEKCIJA ZA VILjUSKARI, INSPEKCIJA ZA TRANSPORTERI, ISPITUVANjA NA RABOTNATA SREDINA, ISPITUVANjA NA MIKROKLIMA, ISPITUVANjA NA SVETLINA VO ZIVOTNA SREDINA, ISPITUVANjE NA BUCAVA VO ZIVOTNA SREDINA, OTPOR NA ZASTITNO ZAZEMJUVANjE NA ELEKTRICNA I GROMOBRANSKA INSTALACIJA, ISPITUVANjE NA RUDARSKA TEHNICKA OPREMA ZA POVRSINSKA EKSPLOATACIJA, TEHNICKI PREGLEDI I PERIODICNI ISPITUVANjA NA LIFTOVI, TEHNICKI PREGLEDI I PERIODICNI ISPITUVANjA NA TRANSPORTERI, TEHNICKI PREGLEDI I PERIODICNI ISPITUVANjA NA DIGALKI, TEHNICKI PREGLEDI I PERIODICNI ISPITUVANjA NA INDUSTRISKI TRANSPORTERI, TEHNICKI PREGLEDI I PERIODICNI ISPITUVANjA NA RUDARSKA TEHNICKA OPREMA, PROCENKA NA RIZIK, IZRABOTKA I SPROVEDUVANjE NA PROGRAMI ZA OBUKA NA VRABOTENITE ZA BEZBEDNO RABOTENjE, REDOVNO TESTIRANjE I KONTROLA NA OPREMATA ZA RABOTA, MERENjA NA HEMISKI FIZICKI STETNOSTI, MERENjA NA MIKROKLIMATSKITE USLOVI VO RABOTNATA SREDINA, TESTIRANjE NA STETNOSTI VO ZIVOTNA SREDINA OD 2013 GODINA, DOZIMETRISKI MERENjA NA RADIJACIJA NA X I Y ZRACI NA RADIOAKTIVNI MATERIJALI, DOZIMETRISKI MERENjA NA JONIZIRACKO ZRACENjE, DOZIMETRISKI MERENjA I MONITORING NA SEKUNDARNI SUROVINI, DOZIMETRISKI MERENjA I MONITORING NA STARO ZELEZO, DOZIMETRISKI MERENjA I MONITORING NA GOTOVI METALNI PROIZVODI, DETEKCIJA NA RADIOAKTIVNI MATERIJALI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA METALI I NEMETALI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA NAFTA I NAFTENI DERIVATI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA PETROHEMISKI PROIZVODI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA HEMISKI SUROVINI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA AGROINDUSTRISKI PROIZVODI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA VESTACKI GUBRIVA, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA STOKI VO MEGUNARODEN TRANSPORT, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA PLASTIKA, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA METAL, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA ELEKTRO-PROIZVODI, KONTROLATA NA KVALITET I KVANTITET NA PROIZVODI ZA GRADEZNISTVO, KONTROLA NA UTOVAR I ISTOVAR SO PRESMETUVANjE NA GAZ NA BROD DRAFT SURVEY, ZEMANjE I PODGOTOVKA NA MOSTRI SPORED MEGUNARODNI STANDARDI, ISPITUVANjE NA KVALITET FUNKCIONALNOST I TRAJNOST NA PROIZVODITE, ISPITUVANjE NA ANTIKOROZIVNA ZASTITA NA METALNI KONSTRUKCII, ISPITUVANjE NA JONIZIRACKO ZRACENjE KAJ METALI VO MEGUNARODEN TRANSPORT, RESAVANjE NA SITE VIDOVI HAVARII VO PROMET NA STOKA VO ZEMJATA I STRANSTVO, ISPITUVANjE NA LIFTOVI, ISPITUVANjE NA DIGALKI, ISPITUVANjE NA PLATFORMI, ISPITUVANjE NA TRANSPORTERI, ISPITUVANjE NA ESKALATORI, ISPITUVANjE NA VILjUSKARI, ISPITUVANjE NA UREDI I POSTROJKI, TEHNICKI PREGLED NA LICA I TOVAR, TEHNICKI PREGLED NA PLATFORMI ZA TOVAR, TEHNICKI PREGLED NA PLATFORMI ZA PODIGANjE LICA, TEHNICKI PREGLED NA PLATFORMI ZA LICA SO INVALIDITET, TEHNICKI PREGLED NA ESKALATORI, TEHNICKI PREGLED NA PODVIZNI LENTI, TEHNICKI PREGLED NA KRANSKI KONZOLNI I PORTALNI DIGALKI, TEHNICKI PREGLED NA PODVIZNI DIGALKI, TEHNICKI PREGLED NA DIGALKI MONTIRANI NA VOZILO, TEHNICKI PREGLED NA VILUSKARI, TEHNICKI PREGLED NA INDUSTRISKI TRANSPORTERI, TEHNICKI PREGLED NA ELEKTROENERGETSKI POSTROJKI, TEHNICKI PREGLED NA ELEKTRICNA OPREMA, TEHNICKI PREGLED NA TRAFOSTANICI, TEHNICKI PREGLED NA GENERATORI, TEHNICKI PREGLED NA ROTIRACKI ELEKTRICNI MASINI, TEHNICKI PREGLED NA SISTEMI ZA ZASTITA OD ATMOSFERSKI PRAZNENjA (GROMOBRANI), TEHNICKI PREGLED NA ZASTITNO ZAZEMJUVANjE, TEHNICKI PREGLED NA NISKONAPONSKI ELEKTRICNI INSTALACII, KONTROLA NA KVALITET VO RADIOGRAFIJA, KONTROLA NA KVALITET NA RENTGEN APARATI VO RADIOSKOPIJA, KONTROLA NA KVALITET NA RENTGEN APARATI VO DIJAGNOSTIKA, KONTROLA NA KVALITET NA KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA, KONTROLA NA KVALITET NA DENTALNI RENTGEN APARATI, KONTROLA NA KVALITET NA RENTGEN APARATI VO DIJAGNOSTIKA MAMOGRAFIJA, OCENKA NA VLIJANIJATA NA PROEKTITE VRZ ZIVOTNATA SREDINA, IZRABOTKA NA ELABORATI ZA ZASTITA NA ZIVOTNATA SREDINA, IZRABOTKA NA PLANOVI ZA VONREDNI SOSTOJBI, PODGOTOVKA NA BARANjE ZA EKOLOSKA INTEGRIRANA DOZVOLA (IPPC PERMIT), IZGOTVUVANjE NA IZVESTAJ ZA EKOLOSKATA PODOBNOST EDDR, PROEKTIRANjE ZA UNAPREDUVANjE I SANACIJA NA ZIVOTNA SREDINA, IMPLEMENTACIJA NA ISO 140012004, OCENUVANjE NA SISTEMOT ZA UPRAVUVANjE SO ZIVOTNATA SREDINA (EMDz), UPRAVUVANjE SO OTPAD, ISPITUVANjE NA USLOVITE VO ZIVOTNATA SREDINA, MERENjE NA EMISIJA NA GASOVI, MERENjE NA BUCAVA I VIBRACII VO ZIVOTNA SREDINA, MERENjE NA KLIMATSKI USLOVI, MERENjE NA KONCENTRACIJA NA PRASINA VO ZIVOTNA SREDINA, MERENjE NA JONIZIRACKO ZRACENjE POVRSINSKA KONTAMINACIJA,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.